Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

ZMŚP – Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego działa w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), a do jego zadań zalicza się prowadzenie obserwacji elementów środowiska przyrodniczego, co odbywa się dzięki regularnym i systematycznym ich  badaniom oraz pomiarom.

Cel ZMŚP stanowi stałe gromadzenie danych służących do określania aktualnego stanu środowiska, co odbywa się w oparciu o kilkuletnie cykle pomiarów. Na ich podstawie przedstawiane są prognozy przemian zachodzących w środowisku – krótko i długoterminowe oraz propozycje przeciwdziałania ich negatywnym aspektom.

Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego został powołany celem zachowania obecnej struktury krajobrazowej Polski z całą jej bio i georóżnorodnością. Podstawową jednostką jego badań jest zlewnia rzeczna lub jeziorna, w obrębie której zlokalizowane są powierzchnie badawcze testowe. Aby program ten funkcjonował efektywnie konieczny jest sprawnie działający  system informatyczny oraz odpowiednia lokalizacja Stacji Badawczych. Powinny one reprezentować główne typy krajobrazów występujących w Polsce i obejmować m.in. wszystkie Parki Narodowe. Na podstawie tych badań tworzy się modele i symulacje środowiska przyrodniczego naszego kraju, które są udostępniane do dalszego wykorzystania. Niezwykle ważnym elementem jest więc odpowiednia organizacja systemów informatycznych, które monitorują przepływ danych.

Plan Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego nawiązuje do europejskiego programu Integrated Monitoring.